Deklaracja Dostępności - Przedszkole Nr 10 "Janek Wędrowniczek" w Gnieźnie

Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi
Janek Wędrowniczek
Przejdź do treści

Menu główne:

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Katarzyna Lipińska
Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu nr 10 z oddziałami integracyjnymi
w Gnieźnie
tel.  61 426 17 93
e-mail: k.lipinska.p10@interia.pl  
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Janek Wędrowniczek w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Janek Wędrowniczek w Gnieźnie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-11.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej, tekst nie jest wyświetlany w jednej kolumnie,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
 • Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Hartwich, biuro@pckomp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 921 562. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Do budynku można wejść poprzez cztery drzwi, do dwóch z nich prowadzą podjazdy do wózków.
   2. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe, brak windy osobowej.
   3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: brak.
   4. Z frontu budynku znajduje się teren, na którym mogą parkować tylko rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.
   5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak.
   6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak.
   7. Toalety dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych.
   8. Aplikacje mobilne

    Brak aplikacji mobilnej.

     Ul. Sobieskiego 2262-200 Gnieznotel fax: 61 426 17 93p10gniezno@o2.pl 

    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego