1. Dla dzieci:
  Grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, prowadzone są w małych grupach 4-6 osobowych, treść zajęć obejmuje m.in:
 • poznanie się uczestników, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i otwartości w grupie, ustalanie zasad grupowych, integrację dzieci;
 • nabywanie umiejętności społecznych, dotyczących nawiązywania kontaktu, inicjowania i podtrzymywania kontaktu w przyjacielski sposób, okazywania sympatii, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami;
 • naukę umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi;
 • naukę proszenia o pomoc i udzielania pomocy;
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej – rozpoznawanie emocji i ich wyrażanie w akceptowany sposób, radzenie sobie z trudnymi emocjami poprzez rozmowę, proszenie o pomoc, relaksację;
 • poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów – ignorowanie, wyjaśnianie, wybór najlepszego rozwiązania;
 • działania wymagające współpracy, radzenia sobie z rywalizacją, stosowania reguł zabawy;
 • budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, samodzielności.
 1. indywidualne – konsultacje, porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi, będących w sytuacji kryzysowej), polegające na ocenie poziomu funkcjonowania oraz stymulowaniu rozwoju poznawczo – emocjonalno – społecznego, m.in. poprzez:
 • budowanie tożsamości – orientacja w schemacie ciała, kształtowanie poczucia Ja, odrębności, świadomości siebie;
 • kształtowanie umiejętności społecznych – stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, fizycznego, wzmacnianie pozytywnych reakcji na próby nawiązania kontaktu, nauka komunikowania potrzeb, stymulowanie naśladownictwa, zachęcanie do współpracy, wprowadzanie i utrwalanie zasad społecznie akceptowanych, oswajanie ze wspólną zabawą, wprowadzenie zabaw relacyjnych, stosowanie zasady wzajemności i wymiany (dawanie-branie), stymulowanie komunikowania się;
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej – przyzwolenie na wyrażanie emocji, aranżowanie sytuacji wzbudzających emocje, położenie nacisku na wymianę emocjonalną w kontakcie, rozpoznawanie emocji i wykorzystanie tych informacji do regulowania własnego zachowania, nauka strategii obniżania napięcia i czynności służących wyciszeniu, wzbudzanie zainteresowania, zajęcia aktywizujące, ekspresja emocji i wpływanie na innych poprzez ich wyrażanie;
 • stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych – uwaga, pamięć, koordynacja wzrokowo-ruchowa, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, myślenie;

Dla rodziców – konsultacje i porady.

Godziny pracy psychologa:
Środa: 8.00 – 11.45
Czwartek: 8.00 – 13.00
Piątek: 8.00 – 11.45