ZAJĘCIA REALIDACYJNE

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.
Zajęcia dla dzieci z oddziału specjalnego prowadzone są przez oligofrenopedagoga – mgr Iwonę Szklarską. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych polega na optymalnym usprawnianiu funkcji zaburzonych oraz na maksymalnym rozwijaniu i wzmacnianiu najmniej uszkodzonych. Zajęcia indywidualne , prowadzone w gabinecie terapeutycznym przez pedagoga specjalnego, umożliwiają dostosowanie zaplanowanych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju dziecka ,a zebrane wcześniej informacje o dziecku pozwalają uwzględnić jego braki, zainteresowania i możliwości.
Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w środy i piątki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody i formy aktywności. Prowadzone są ćwiczenia i zabawy rozwijające zmysł dotyku, smaku, węchu, percepcję słuchową i wzrokową, orientację przestrzenną, motorykę małą i dużą, koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia.
Zajęcia rewalidacyjne są dla dzieci niezwykle ważne, pomagają one w opanowaniu codziennych czynności, w zdobyciu nowych umiejętności , budowaniu motywacji do dalszej nauki, uczą świadomości siebie i przygotowują do zabawy i współdziałania z rówieśnikami, dostarczają dziecku poczucie radości i przyjemności.