Surdopedagog otacza szczególną opieką dzieci z niedosłuchem. Po zapoznaniu się z możliwościami psychofizycznymi i potrzebami edukacyjnymi dzieci z niedosłuchem opracowuję, wdrażam i dokonuję ewaluacji indywidualnych programów terapii surdopedagogicznej dla dzieci objętych moją opieką.  Za główne cele każdego z programów przyjęłam: przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu przez umożliwienie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowiednich ćwiczeń oraz przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji bodźców słuchowych, w tym mowy dźwiękowej.  Zajęcia są prowadzone różnymi metodami, wzajemnie ze sobą powiązanymi. Metody i formy wykorzystywane w programie to metody słowne, czynne oparte na działaniu dziecka, oglądowe i aktywizujące. Dostosowane są do tempa i aktualnych możliwości dziecka. Są to głównie metody poszukujące, podające i praktyczne.

Praca dziecka opiera się na ciągłym działaniu, doświadczeniu, gromadzeniu informacji z różnych dziedzin życia. Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach ma na celu wyzwolić w dziecku wieloaspektową aktywność poznawczą, w której rozwija nie tylko wiedzę o świecie, ale także rozwija się fizycznie, psychicznie i kształtuje poczucie własnego „Ja”. Współpracuję z psychologiem i logopedą w ramach wspierania rodziców i dziecka. Współdziałam z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń słuchu. Współpracuję z rodzicami oraz doraźnie prowadzę doradztwo w celu zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju dziecka słabo słyszącego nie tylko w placówce, ale i w domu. Buduję triadę terapeutyczną: dziecko – terapeuta – rodzic podążając za intencją najbliższej strefy rozwoju dziecka słabo słyszącego oraz wspomagam rodziców w organizowaniu atmosfery wsparcia, w której dziecko osiąga nową jakość życia.

Wiek przedszkolny, to okres dynamicznego rozwoju społeczno – emocjonalnego, intelektualnego i ruchowego dziecka. To czas, w którym należy przygotować je do roli ucznia, do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka, do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. Cel zostanie osiągnięty wtedy, gdy dziecko będzie potrafiło wyrażać swoje uczucia, przeżycia, spostrzeżenia, osiągnie możliwy dla siebie poziom rozwoju intelektualnego, psychofizycznego, społeczno – moralnego, nabędzie umiejętność komunikowania się, współżycia, współdziałania i przynależności do grupy, będzie umiało nawiązywać kontakty społeczne, troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych, będzie potrafiło samodzielnie działać, eksperymentować z materiałem plastycznym, muzycznym, potrafi przeżywać i tworzyć, przełamywać bariery własnych niemożliwości, osiągnie satysfakcję z własnych działań.

mgr Hanna PITKIEWICZ